Zasady ogólne


Niniejszy Regulamin zawiera zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę:

AIBC Małgorzata Michniewicz
ul. Jasnodworska 5/17
01-745 Warszawa, Polska
NIP: 9221730233
REGON: 950409765
Email: formularz kontaktowy
zwaną dalej Operatorem, który jest prawnie chroniony.

Usługi realizowane są za pośrednictwem przedmiotowego Serwisu internetowego, będącego własnością Operatora.

Serwis świadczy odpłatne usługi w formie:

publikacji ofert; sprzedaży firm, sprzedaży nieruchomości komercyjnych, inwestycji, franczyzy i pomocy transakcyjnej,
dostępu do zasobów Serwisu w postaci artykułów informacyjnych,
innych usług przedstawionych w cenniku.
Wszelkie oferty zawarte w Serwisie pełnią jedynie funkcję informacyjną, oferty zmodyfikowane przez Administratora Serwisu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez pisemnej zgody Operatora. Serwis jest przeznaczony do użytku dla właścicieli firm, nieruchomości komercyjnych oraz osób upoważnionych do publikacji oferty w imieniu właściciela, w tym także brokerów i innych doradców.

Serwis oferuje możliwość swobodnego przeglądania ofert oraz umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy właścicielem oferty, a osobą zainteresowaną ofertą.

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i jest wiążący w stosunku do wszystkich interfejsów i wersji językowych Serwisu, jak i również domen, z których Serwis jest dostępny. Umowa zostaje zawarta poprzez akceptację warunków regulaminu lub skorzystanie z dowolnych usług oferowanych przez Serwis.

 

Użytkownicy

Celem dodania oferty niezbędna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie. Na tym etapie kluczowe jest podanie podstawowych danych osobowych, w tym aktualnego adresu skrzynki pocztowej. Przekazane dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Kwestie ochrony danych zostały opisane w Polityce Prywatności Serwisu. Rejestracja Użytkownika jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu i połączonej z nim Polityki Prywatności.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z oświadczeniem woli, że dane informacje są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione celem nawiązania kontaktu biznesowego.

Użytkownik ma prawo do aktualizacji oferty. W przypadku, kiedy oferta została umieszczona nieodpłatnie, jej edycja może zostać ograniczona. Użytkownik jest również zobowiązany do samodzielnego usunięcia oferty nieaktualnej.

Zabroniony jest kontakt z Użytkownikiem, jeśli nie będzie on wynikał z rzeczywistego zainteresowania ofertą, przykładowo będzie dotyczył działań marketingowych. Operator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w formie telefonicznej lub mailowej celem wyjaśnienia określonych kwestii i pomocy przy napotkanych problemach technicznych.

Konto Użytkownika może zostać usunięte poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Operatora z żądaniem takiej akcji. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu, który został podany przy rejestracji. Z chwilą usunięcia konta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostanie zakończona, jednocześnie z Serwisu zostaną usunięte wszystkie treści wprowadzone przez daną osobę.

 

 

Wymogi dotyczące treści

Konstrukcja i treść ofert nie powinna być przypadkowa. Muszą one spełniać poniższe wymagania:

- oferty zamieszczane na Serwisie powinny być unikatowe, oznacza to, że ta sama treść nie powinna występować w innych serwisach internetowych,
- treść ofert i wypisane w nich wszelkie informacje powinny się zgadzać ze stanem faktycznym,
- niedozwolone jest zamieszczanie danych kontaktowych w treści oferty zamiast w dedykowanej sekcji, w przypadku znalezienia takich informacji dane te będą usuwane,
- tytuł oferty powinien być krótki i klarowny, zgodny z zasadami poprawnej pisowni,
- oferty nie mogą zawierać treści o charakterze subiektywnym, gdyż ocena jakości i atrakcyjności oferty zależy jedynie od osoby zainteresowanej,
- zabronione jest stosowanie kolokwializmów, a także innych nieetycznych i wulgarnych słów mogących urazić potencjalnego Użytkownika Serwisu,
- oferta powinna być skonstruowana w sposób profesjonalny, jednoznacznie i klarownie przedstawiać przedmiot oferty.
Operator ma prawo do dokonania edycji i zmian oferty Użytkownika, jeśli w jego opinii taka edycja i zmiana poprawi jej poziom lub jeśli oferta negatywnie wpływa na jakość i wizerunek Serwisu. Ponadto Operator jest uprawniony do usunięcia oferty jeśli jest ona powielona na Serwisie lub niezgodna z niniejszym Regulaminem.

Operator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w formie telefonicznej lub mailowej celem weryfikacji autentyczności i aktualności wprowadzonych treści.

 

Odpowiedzialność

Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane jego użyciem. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu jedynie na własne ryzyko i koszt. Operator nie przeprowadza audytu ani kontroli zewnętrznych podmiotów zamieszczających oferty, materiały i informacje, reklamy na Serwisie, jak i nie sprawdza wskazanych treści ze stanem rzeczywistym.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia i inne straty powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni lub będące konsekwencją działania bądź zaniechania działania Użytkowników w oparciu o jakiekolwiek informacje, opinie lub porady zawarte w Serwisie. Oferty zamieszczane w Serwisie nie są prawnie wiążące a stanowią jedynie zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji w sprawie przedmiotu oferty.

Operator nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania danych kontaktowych do publicznej wiadomości użytkowników Serwisu.

W ramach ofert mogą się znaleźć linki do zewnętrznych stron internetowych. Operator nie podnosi odpowiedzialności co do treści zamieszczanych na przedstawionych stronach oraz negatywnych skutków korzystania z tych linków. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do omawianych stron.

 

Płatności

Korzystanie z wybranych usług Serwisu jest płatne. Aktualne ceny dostępne są w cenniku, a kwoty nie podlegają zwrotowi, wyjątkiem od tego jest postępowanie reklamacyjne. Operator ma prawo do zmiany cen w zależności od bieżącej oferty usług.

Rozliczenia transakcji realizowane są za pomocą pośrednika płatności Przelewy24 lub PayU specjalizujących się w płatnościach dla sektora e-commerce na rynku polskim i międzynarodowym. Płatności można dokonać kartą kredytową, e-przelewem oraz przelewem tradycyjnym.

 

Reklamacje

Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje są przyjmowane pod adresem siedziby Operatora i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku zgłoszonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

 

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje w terminie 14 dni od chwili jego publikacji w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu celem uaktualnienia zasad stosowanych przez Serwis bądź celem dostosowania go do aktualnie obowiązującego prawa.

Wszelkie zmiany będąłatwo dostępne i podawane do publicznej wiadomości za pomocą samego Serwisu.

Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem są regulowane prawem właściwym dla siedziby Operatora Serwisu.


© 2019 KupSprzedajBiznes.pl Wszystkie Prawa Zastrzeżone

sprzedam biznes oferty

KupSprzedajBiznes.pl jest internetową platformą ogłoszeń - ofert biznesowych działającą od 2004 roku.

Ogłoszenia sprzedam biznes, kupię biznes, szukam inwestora, zainwestuję, oferty franczyzy.