Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Szuk. Inwestora
Sunday, 24 September 2017
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Branża Reklamowa
Wynajmę Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, świętochłowice
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Odwiedziło nas już: 17982504
Wiedza - Szuk. Inwestora
Finansowanie MSP poprzez Fundusze Inwestycyjne i Publiczny Rynek Kapita?owy Drukuj E-mail
Przedsi?biorstwo mo?na finansowa? pozyskuj?c ?rodki z wiciu ró?norodnych ?róde?. Wybór konkretnego ?ród?a finansowania zale?y od takich czynników, jak forma dzia?ania przedsi?biorstwa, stopie? jego rozwoju, czy po??dana struktura i koszt kapita?u. Celem niniejszego opracowania jest przybli?enie ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom metod pozyskiwania ?rodków za po?rednictwem funduszy inwestycyjnych ...

Czytaj więcej...
Porównanie Ro?nych Form Finansowania Dzia?alno?ci Przedsi?biorstwa Drukuj E-mail
Wewn?trznymi ?ród?ami finansowania w przypadku ma?ych firm nic posiadaj?cych osobowo?ci prawnej s? zwykle ?rodki w?a?ciciela (w?a?cicieli) firmy inwestowane w dzia?alno?? w momencie jej zak?adania, oraz wypracowane przez firm? w trakcie funkcjonowania. W przypadku firm jednoosobowych i spó?ek cywilnych (szczególnie tych, które nic sporz?dzaj ? sprawozda? finansowych) wyst?puje tu problem rozdzielenia ...
Czytaj więcej...
Dost?pne Na Rynku Zewn?trzne ?ród?a Finansowania Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw Drukuj E-mail
Kredyty s? najcz??ciej stosowanym przez MSP zewn?trznym ?ród?em finansowania. S?u?? zarówno finansowaniu potrzeb rozwojowych (kredyty inwestycyjne) jak i dzia?alno?ci bie??cej (kredyty obrotowe). Podstawowym kosztem kredytu s? odsetki, b?d?ce pewnym procentem od po?yczonej sumy p?aconym bankowi przez kredytobiorc?. Oprócz tego banki pobieraj? dodatkowe prowizje i op?aty takie jak prowizja ...
Czytaj więcej...
Znajdowanie kapita?u poprzez fundusze Venture Capital Drukuj E-mail
Fundusze venture capital to fundusze zamkni?te, których dzia?alno?? polega na tym, ?e grupa inwestorów (najwy?ej kilkunastu) przeznacza pieni?dze na inwe­stycje okre?lonego typu - niepewne, ale mog?ce przynie?? wysokie stopy zwrotu. Najcz??ciej, ten sposób finansowania inwestycji dotyczy spó?ek niep?ynnych (nie notowanych na gie?dzie), z których nie mo?na wyj?? z dnia na dzie?, ale trzeba czeka?, a? ...

Czytaj więcej...
 
 
biznes katalog stron